Tìm Địa Điểm Đầu Phiếu và Xem Lá Phiếu Riêng Biệt Cử Tri
Ngày 6 Tháng 11, 2018
Các Cuộc Tổng Tuyển Cử và Bầu Cử Đặc Biệt
Ghi Chú: Các Địa Điểm Đi Bầu có thể thay đổi trước Ngày Bầu Cử
Xin cung cấp các thông tin cần thiết để xem thử lá phiếu mẫu. Sau đó, nhấn nút lá phiếu mẫu ở ngay phía phải của tên quý vị.
Các phòng phiếu mở cửa từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối.
Tìm Kiếm bằng Tên họ hoặc/và Địa Chỉ:
Họ Tên Số nhà Tên đường
  Tìm Kiếm bằng Số Thẻ Cử Tri:
Số Thẻ Cử Tri hoặc Số Cử Tri Nhận Dạng Duy Nhất
Nếu "Tường Trình về Nơi Cư Trú được yêu cầu", quý vị sẽ cần phải điền một bản Tường Trình về Nơi Cư Trú tại địa điểm bầu cử. Những bản này có thể được nhận từ bất kỳ nhân viên bầu cử nào ngay tại chỗ.
**Xin vui lòng xác nhận lại địa điểm bầu cử của quý vị khi gần đến Ngày Bầu Cử vì có thể có những thay đổi.