Lời Chào Mừng từ Giám Đốc Nha Hành Chánh!

Mục đích của trang mạng này là để cung cấp cho các công dân những tin tức căn bản cần thiết để có thể sử dụng phương cách bầu cử. Tôi tin tưởng rằng sức mạnh bắt nguồn từ phương thức cử tri đoàn cho việc thông báo và liên hệ đến quyền công dân. Do đó, với tư cách là Trưởng Ban Bầu Cử của các cuộc bầu cử thuộc quận Harris, tôi nồng nhiệt khuyến khích mọi công dân hội đủ điều kiện hãy thực hành quyền bỏ phiếu của mình.

-Stan Stanart
-Phone
Đường Dây Các Chi Tiết về Bầu Cử
(713) 755-6965

THÔNG BÁO VỀ SỰ THAY ĐỔI NHỮNG LẰN RANH CỦA CÁC KHU VỰC BẦU CỬ
Cuộc Bầu Cử Kế Tiếp: Ngày 7 Tháng 5, 2016 - Cuộc Bầu Cử Đặc Biệt cho Chỗ Khuyết Dân Biểu Tiểu Bang Khu Vực 139 và Các Cuộc Bầu Cử Thống Nhất
Yêu cầu phải có Thẻ Căn Cước có hình ảnh - Bấm vào đây để biết thêm chi tiết

Your Voter Info
Tìm Địa Điểm Bầu Cử Của Quý Vị và Xem Lá Phiếu Riêng Biệt của Cử Tri
Với những cuộc bầu cử được tổ chức bởi Văn Phòng Nha Hành Chánh Quận Harris, địa điểm đầu phiếu trong Ngày Bầu Cử được đăng trên trang mạng này ngay khi có danh sách. 
Bấm Vào Đây để Tìm Địa Điểm Bầu Cử và Lá Phiếu của Quý Vị
Early Voting
Đích Thân đến Bầu Cử Sớm
Các cử tri đã ghi danh của Quận Harris có thể lựa chọn đi bầu cử trước ngày Phổ Thông Đầu Phiếu trong giai đoạn bầu cử sớm tại một trong các địa điểm bầu cử sớm của Quận Harris.
Voting By Mail
Bầu Cử Bằng Thư
Đơn xin lá phiếu bầu bằng thư có thể nộp bất cứ lúc nào trong năm cho các cuộc bầu cử mà lá phiếu được yêu cầu, nhưng không trễ hơn giờ đóng cửa làm việc hoặc 12 giờ trưa tại văn phòng bầu cử sớm của ngày thứ 11 trước ngày bầu cử (tính giờ trễ nhất), trừ khi ngày hôm đó là một ngày Thứ Bảy, Chủ Nhật hoặc ngày nghỉ lễ của tiểu bang hay quốc gia, trong trường hợp đó thì hạn chót sẽ là ngày làm việc đầu tiên ngay sau đó.

Bấm Vào Đây để Lấy Đơn Xin Lá Phiếu Bằng Thư của Chúng Tôi

Militart & Overseas Voters
Các Cử Tri Quân Đội và ở Nước Ngoài
Quân Nhân Hoa Kỳ hội đủ điều kiện, Vợ, Chồng hoặc Người Phụ Thuộc của Quân Nhân, và Thường Dân ở Nước Ngoài bây giờ có thể điền Đơn Xin Bưu Thiếp Liên Bang (FPCA) trực tuyến.

Các Cử Tri Quân Đội và ở Nước Ngoài, Xin Vui Lòng Bấm Vào Đây

Sample Ballot
Bản Đồ Phân Khu của Toàn Quận
Cập Nhật Hồ Sơ Ghi Danh của Quý Vị
Lịch Trình Bầu Cử

Harris County

Bản Đồ Quận Harris
với Những Lằn Ranh Phân Khu
Cập Nhật Hồ
Sơ Ghi Danh của Quý Vị

Cập Nhật Tên và Địa Chỉ Cử Tri của Quý Vị cho Trùng với ID của Quý Vị
Election Calendar