Lời Chào Mừng từ Giám Đốc Nha Hành Chánh!

Mục đích của trang mạng này là để cung cấp cho các công dân những tin tức căn bản cần thiết để có thể sử dụng phương cách bầu cử. Tôi tin tưởng rằng sức mạnh bắt nguồn từ phương thức cử tri đoàn cho việc thông báo và liên hệ đến quyền công dân. Do đó, với tư cách là Trưởng Ban Bầu Cử của các cuộc bầu cử thuộc quận Harris, tôi nồng nhiệt khuyến khích mọi công dân hội đủ điều kiện hãy thực hành quyền bỏ phiếu của mình.

-Stan Stanart
-Phone
Đường Dây Các Chi Tiết về Bầu Cử
(713) 755-6965

THÔNG BÁO VỀ SỰ THAY ĐỔI NHỮNG LẰN RANH CỦA CÁC KHU VỰC BẦU CỬ
Cuộc Bầu Cử Kế Tiếp: Cuộc Bầu Cử Chung Kết Kết Hợp Ngày 12 Tháng 12, 2015
Yêu cầu phải có Thẻ Căn Cước có hình ảnh - Bấm vào đây để biết thêm chi tiết


Your Voter Info
Tìm Địa Điểm Bầu Cử Của Quý Vị và Xem Lá Phiếu Riêng Biệt của Cử Tri
Với những cuộc bầu cử được tổ chức bởi Văn Phòng Nha Hành Chánh Quận Harris, địa điểm đầu phiếu trong Ngày Bầu Cử được đăng trên trang mạng này ngay khi có danh sách. 

Bấm Vào Đây để Tìm Địa Điểm Bầu Cử và Lá Phiếu của Quý Vị
Voting By Mail
Bầu Cử Bằng Thư
Tại Texas, các cử tri 65 tuổi trở lên hoặc là người khuyết tật có thể nộp đơn xin lá phiếu bằng thư hằng năm với nhân viên bầu cử sớm bắt đầu vào ngày đầu tiên của năm dương lịch. Các cử tri hội đủ điều kiện khác có thể nộp đơn xin lá phiếu bằng thư cho một cuộc bầu cử cụ thể bắt đầu từ ngày thứ 60 trước Ngày Bầu Cử. Tất cả những đơn xin phải được nhận trước giờ đóng cửa của ngày thứ 9 trước Ngày Bầu Cử. Nếu ngày thứ 9 đó nhằm vào ngày cuối tuần, hạn chót để nhận đơn là ngày thứ Sáu trước đó.

Bấm Vào Đây để Lấy Đơn Xin Lá Phiếu Bằng Thư của Chúng Tôi

Militart & Overseas Voters
Các Cử Tri Quân Đội và ở Nước Ngoài
Quân Nhân Hoa Kỳ hội đủ điều kiện, Vợ, Chồng hoặc Người Phụ Thuộc của Quân Nhân, và Thường Dân ở Nước Ngoài bây giờ có thể điền Đơn Xin Bưu Thiếp Liên Bang (FPCA) trực tuyến.

Các Cử Tri Quân Đội và ở Nước Ngoài, Xin Vui Lòng Bấm Vào Đây

Early Voting
Đích Thân đến Bầu Cử Sớm
Các cử tri đã ghi danh của Quận Harris có thể lựa chọn đi bầu cử trước ngày Phổ Thông Đầu Phiếu trong giai đoạn bầu cử sớm tại một trong các địa điểm bầu cử sớm của Quận Harris.

Bấm Vào Đây để xem Những Địa Điểm và Lịch Trình Bỏ Phiếu Sớm của Chúng Tôi

Sample Ballot
Lá Phiếu Mẫu
Lá Phiếu Mẫu cung cấp thứ tự của các cuộc tranh cử và các ứng cử viên sẽ có trong lá phiếu.Bản Đồ Phân Khu của Toàn Quận
Cập Nhật Hồ Sơ Ghi Danh của Quý Vị
Lịch Trình Bầu Cử

Harris County

Bản Đồ Quận Harris
với Những Lằn Ranh Phân Khu
Cập Nhật Hồ
Sơ Ghi Danh của Quý Vị

Cập Nhật Tên và Địa Chỉ Cử Tri của Quý Vị cho Trùng với ID của Quý Vị
Election Calendar